Tất cả Cơ sở dữ liệu
Thông báo 90/TB-VPCP ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại hội nghị trực tuyến toàn quốc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện quyết định 64/2003/QĐ-TTg về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do Văn phòng Chính phủ ban hành