Tất cả Cơ sở dữ liệu
Thông báo 4530/TB-BNN-TCTL năm 2013 lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2013-2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành