Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 909/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 883/QĐ-UBND và Quyết định 884/QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hành