Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 86/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 48/2012/QĐ-UBND