Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 821/QĐ-BNN-XD năm 2011 về phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) của tiểu dự án thực hiện năm đầu - dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành