Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 811/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành