Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 810/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 về phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đập dâng Cầu Sơn thuộc Tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Cầu Sơn – Cấm Sơn - Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành