Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 738/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt nội dung Đề cương và Dự toán chi tiết, dự án kỹ thuật “Khảo sát sông, suối biên giới phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành