Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 719/QĐ-BNN-XD năm 2011 về phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Tư vấn thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành