Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 6752/QĐ-UBND năm 2013 tạm thời xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh