Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 6654/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch Quản lý và Phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020