Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 656/QĐ-TCTK về tiến hành Điều tra người khuyết tật năm 2016 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành