Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai