Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 6220/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Nghệ An đến năm 2020