Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 605/QĐ-TCHQ năm 2011 về ban hành tạm thời Quy trình kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu có sử dụng máy soi container tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng do Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan ban hành