Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở đô thị tại Khu trạm nước sạch cũ, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang