Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang