Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 507/QĐ-UBDT năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành