Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 495/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành