Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 4433/QĐ-BVHTTDL năm 2013 soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư 14/2010/TT-BVHTTDL quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy định pháp luật; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch