Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 43/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Bộ tiêu chí về thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025