Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 42/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2000/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của thành phố Đà Nẵng