Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 3898/QĐ-BNN-TCTL năm 2016 phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chi tiết lưu vực sông Cà Lồ giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành