Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 3793/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chuyển, bổ sung vốn của dự án đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh Thanh Hóa