Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 3677/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa