Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 35/2013/QĐ-UBND quy định khoảng cách và địa hình để học sinh trung học phổ thông được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định 12/2013/QĐ-TTg do tỉnh Tuyên Quang ban hành