Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 3499/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực Tây Nam Khu kinh tế Nhơn Hội do tỉnh Bình Định ban hành