Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 3461/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn (Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016-2020) do tỉnh Bình Định ban hành