Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 3321/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện liên kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa các tỉnh: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk và Phú Yên do tỉnh Khánh Hòa ban hành