Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 3318/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Tổ công tác hoàn thiện và trình duyệt dự án Chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành