Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 3006/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình