Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2978/2013/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2014