Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2951/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục tài sản và đơn vị mua sắm tập trung do thành phố Cần Thơ ban hành