Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2916/QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc lắp đặt biển báo giao thông trên tuyến đường trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa quản lý