Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 285/QĐ-CHHVN năm 2011 về ủy quyền ký cấp giấy chứng nhận do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành