Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2825/QĐ-UBND năm 2016 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa