Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2824/QĐ-UBND năm 2016 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa