Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2797/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Đề án chuyển đổi ngành chăn nuôi Khánh Hòa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020