Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2554/QĐ-TTg năm 2013 phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành