Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2543/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ “Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành