Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 10/2018/QĐ-UBND