Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 23/2011/QĐ-TTg phê duyệt hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành