Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2258/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Phú Yên