Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn đề xuất danh mục và xác định yêu cầu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, tự nhiên do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành