Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2183/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái