Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định