Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2170/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định