Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định trong lĩnh vực môi trường