Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2122/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng đường giao thông Trung tâm thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng