Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định thành lập, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố